Kvalitetsansvar

Magnus Wirensjö har genom Jönköpings läns Byggmästarförening godkänd utbildning i Kvalitetsansvarig PBL. Enligt. PBL ska byggherren utse en kvalitetsansvarig för varje projekt som kräver bygganmälan. Kvalitetsansvarigs ansvar är att se till att kvaliteten på byggarbetet följer samhällets krav på stabilitet, säkerhet etc. Vi hjälper även till att upprätta bygganmälan/rivningsanmälan/kontrollplan.

Vi arbetar enl. Miljöledningssystem ISO 14001.